Jak możemy pomóc

Udzielamy pełnego wsparcia w zakresie patentowania wynalazków zarówno w Polsce jak i za granicą. Wykonujemy badania czystości patentowej oraz oceniamy zdolność patentową. Czuwamy nad uzyskanymi patentami, dbamy o ich utrzymanie oraz egzekwowanie w przypadku naruszeń.
 
Członkowie naszego zespołu mają szerokie doświadczenie w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych i prowadzeniu spraw przed Urzędami Patentowymi.

zamknij okno

Czym jest patent?

Patent jest prawem wyłącznym przyznawanym na wynalazek spełniający określone cechy. Patent przyznaje monopol na korzystanie w sposób zawodowy i zarobkowy z rozwiązania nim objętego na określonym terytorium - terytorium danego kraju.
 
Posiadacz patentu może zakazać innym uczestnikom - swoim konkurentom rynkowym - ekonomicznej eksploatacji rozwiązania technicznego, które zawarte jest w jego patencie. Zakres ochrony patentowej wyznaczają zastrzeżenia patentowe i to od ich redakcji zależy zakresy i wartość patentu dla zgłaszającego.

zamknij okno

Na co można uzyskać patent?

Patent uzyskuje się na wynalazek, który posiada poziom wynalazczy, tj. nie jest oczywisty dla specjalisty w danej dziedzinie. Patent udziela się na wynalazek, który jest nowy tj. różni się od innych znanych już rozwiązań. Zgłoszenie patentowe musi zostać zgłoszone zanim wynalazek zostanie ujawniony publicznie, w przeciwnym razie straci przymiot nowości.

 
Urząd Patentowy danego kraju, lub Europejski Urząd Patentowy dokonuje oceny, czy spełnione zostały przesłanki uzyskania ochrony patentowej.

zamknij okno

Czy warto patentować wynalazki?

Patent przyznaje wyłączność na korzystanie z wynalazku przez 20 lat od daty zgłoszenia. W tym czasie patent może być eksploatowany komercyjnie oraz ulepszany, co daje jego posiadaczowi istotną przewagę nad konkurencją rynkową.

Patent to inwestycja, która przynosi jednak jego posiadaczowi wymierne korzyści.

zamknij okno

Terytorium ochrony

Patenty to prawa terytorialne ograniczone do terytorium danego kraju. Urząd Patentowy RP udziela więc patentów skutecznych na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Wyjątkiem jest uzyskanie patentu w trybie konwencji o udzielenie patentu europejskiego - gdzie Europejski Urząd Patentowy przyznaje patent na oznaczone kraje, który następnie jest wyłącznie walidowany w danym kraju.

zamknij okno