Postępowanie sądowe

Zapewniamy pełną obsługę sądową spraw związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej. Reprezentujemy klientów w postępowaniach zabezpieczających, postępowaniach o udzielenie informacji, w procesach sądowych i postępowaniach egzekucyjnych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu procesów w szczególności z zakresu prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji i naruszeniu prawa do firmy.

zamknij okno

Postępowania przed Urzędami Patentowymi

Prowadzimy postępowania przed Urzędem Patentowym w Polsce i koordynujemy działania przed Urzędami Patentowymi zagranicą. Prowadzimy postępowania zgłoszeniowe związane z uzyskaniem praw na przedmioty własności przemysłowej. Prowadzimy postępowania rejestrowe związane z wprowadzaniem zmian w rejestrach oraz odnawianiem praw. Prowadzimy postępowania sporne związane z unieważnianiem praw lub stwierdzeniem ich wygaśnięcia.

zamknij okno

Umowy

Posiadamy ogromne doświadczenie w sporządzaniu i negocjacjach umów dotyczących przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej. Opracowywaliśmy w szczególności umowy na przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne w tym umowy z największymi na świecie dostawcami treści licencyjnych np. Disney, Warner, Fox. Sporządzaliśmy umowy na przeniesienie praw do znaków towarowych i umowy licencyjne na znaki. Przygotowywaliśmy umowy na korzystanie z praw do wynalazków oraz dotyczące know-how.

zamknij okno

Audyty

Przeprowadzamy audyty dotyczące własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Badamy poziom ochrony, zasadność utrzymywania praw oraz wskazujemy obszary i przedmioty które winny być zgłoszone do ochrony. Rekomendujemy działania naprawcze aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo prawne. W zależności od potrzeb klienta wskazujemy na możliwe strategie ochrony.

zamknij okno

Domeny internetowe

Reprezentujemy klientów w sporach o domeny internetowe przed sądami arbitrażowymi - Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskie Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej .

zamknij okno

Postępowanie celne – naruszenia

Reprezentujemy klientów w postępowaniach celnych toczących się na podstawie Rozporządzenia WE 1352/2013. Reprezentujemy zarówno uprawnionych z praw własności intelektualnej jak również podmioty którym zarzuca się naruszenie tych praw. Asystujemy przy czynnościach z organami celnymi - negocjujemy warunki ugód i porozumień.

zamknij okno

Doradztwo strategiczne

Doradzamy klientom w tworzeniu strategii ochrony własności przemysłowej. Wspieramy przekształcenia podmiotowe oraz tworzenie struktur mających na celu maksymalizację wykorzystania potencjału jaki dają przedmioty własności intelektualnej i przemysłowej. Przeprowadzamy projekty komercjalizacji praw własności intelektualnej i przemysłowej.

zamknij okno

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Nasze szkolenia kładą nacisk przede wszystkim na zagadnienia praktyczne, z którymi spotykają się odbiorcy będący adresatami szkolenia. Więcej informacji o szkoleniach udzielamy w drodze bezpośrednich zapytań.

zamknij okno