Jak możemy pomóc?

Członkowie naszego zespołu doradzają zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorcom działającym w różnych branżach i gałęziach przemysłu. Jedną z naszych specjalizacji są znaki towarowe. Oferujemy pomoc w ochronie ich prawa i rejestracji. Bliski kontakt z klientem pozwala nam rozpoznać jego potrzeby i dobrać najlepszą strategię ochrony sygnatury swoich produktów, zarówno co do kraju, jak i trybu w jakim nastąpi ochrona.

Posiadamy szerokie doświadczenie we wszelkich aspektach ochrony i rejestracji znaku towarowego, a także zastrzeżenia nazwy. Dokonujemy zgłoszeń logo i uzyskiwania praw. Prowadzimy postępowania dotyczące unieważnień praw oraz sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń. Czuwamy nad bezpieczeństwem Państwa logotypów i innego rodzaju identyfikatorów. Dokonujemy odnowień i zmian w rejestrach. Sporządzamy umowy i przeprowadzamy transakcje związane rejestracją i zastrzeżeniem Państwa logo oraz nazwy.

zamknij okno

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy jest identyfikatorem jakim posługuje się dany przedsiębiorca dla odróżnienia na rynku towarów i usług pochodzących z jego przedsiębiorstwa. Musi on posiadać zdolność odróżniającą, nie może być opisowy w stosunku do sygnowanych produktów ani mieć charakteru ogólnoinformacyjnego.

Znakiem towarowym może być także oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Może nim być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma produktu lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

zamknij okno

Wartość znaku towarowego

Logo, nazwa oraz innego rodzaju wyróżnik organizacji może odgrywać istotną rolę w działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy, wpływając znacząco na jego pozycję rynkową.

Tworząc nową markę produktową lub usługową warto już na wczesnym etapie zainwestować w uzyskanie praw do znaku towarowego. Wiąże się to z jego rejestracją oraz zastrzeżeniem. Pozwoli to na zabezpieczenie prawa do danej nazwy, a także uchroni przedsiębiorcę od negatywnych działań podejmowanych przez konkurencję.

Tego rodzaju identyfikator to również cenna wartość niematerialnoprawna przedsiębiorstwa. Inwestując w rejestrację i zastrzeżenie znaku towarowego, przedsiębiorca zapewnia sobie możliwość jego amortyzacji po osiągnięciu przez niego określonej wartości rynkowej.

Może on również realnie wpłynąć na sytuacje finansową przedsiębiorcy, stając się zabezpieczeniem finansowania jego działalności.

zamknij okno

Zakres prawa ochronnego

Poprzez rejestrację i zastrzeżenie znaku towarowego, przedsiębiorca uzyskuje monopol na korzystanie z niego, w odniesieniu do produktów lub usług objętych prawem ochronnym. Monopol ten pozwala na wyłączne posługiwanie się tym znakiem, na terytorium danego kraju lub grupy krajów.

Prawo ochronne na znak towarowy daje możliwość zakazania innym podmiotom na rynku używania sygnatur nie tylko identycznych, ale też podobnych w odniesieniu do produktów/usług, o ile wiązać się to będzie z ryzykiem wprowadzenia w błąd odbiorców.

zamknij okno

Terytorium ochrony

Prawa ochronne na znaki towarowe, co do zasady są prawami terytorialnymi, ograniczonymi do terytorium danego kraju. Urząd Patentowy RP udziela więc praw ochronnych, skutecznych na terytorium Polski. Wyłomem od tej zasady są np. znaki europejskie, które jako element prawa europejskiego mają jednolity skutek we wszystkich państwach członkowski Unii.

Istnieje również możliwość rejestracji i zastrzeżenia tzw. międzynarodowych znaków towarowych, przy wykorzystaniu wspólnej procedury administrowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, dla których bazą jest lokalne prawo ochronne lub jego zgłoszenie. W tym trybie uzyskuje się jednak wiązkę lokalnych praw, w krajach wybranych w zgłoszeniu.

zamknij okno

Badanie czystości znaku

Rejestracja i zastrzeżenie nazwy, logo lub innego rodzaju identyfikatora, a więc jego zgłoszenie do ochrony musi być poprzedzone przeprowadzeniem tzw. badania czystości , które stwierdzi czy istnieją przeszkody w uzyskaniu prawa. Brak lub nieumiejętne przeprowadzenie badania może spowodować negatywne konsekwencje w postaci odmowy udzielenia prawa ochronnego, lub sprzeciwu ze strony podmiotu, posiadającego wcześniejsze prawo identyczne lub podobne do zgłaszanego znaku.

O odmowie lub sprzeciwie przedsiębiorca może dowiedzieć się po kilkunastu miesiącach od złożenia wymaganych dokumentów, co może spowodować dla niego ogromne straty związane z koniecznością zmiany oznaczeń.

Zespół naszej kancelarii w sposób szybki i kompetentny potrafi zbadać czystość danego znaku towarowego, a także doradzić jakie zmiany należy wprowadzić aby zmaksymalizować szansę na jego rejestrację, zastrzeżenie nazwy i uzyskanie do niego prawa.

zamknij okno