+48 (58) 716 71 68

USŁUGI

PATENTY

3

CZYM JEST PATENT?
Patent to prawo wyłączne przyznawane na wynalazki, które spełniają wymagane prawem przesłanki i nie są ustawowo wyłączone z ochrony. Prawo z patentu przyznaje wyłączne prawo do korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy i zawodowy na terytorium objętym ochroną przez 20 lat. Oznacza to również, że uprawniony z patentu może zabraniać innym podmiotom korzystania z jego wynalazku bez uprzedniej zgody lub opłaty licencyjnej.

NA JAKI WYNALAZEK MOŻNA UZYSKAĆ PATENT?
Patent można uzyskać na wynalazek, który nie jest oczywisty dla specjalisty w danej dziedzinie, jest nowy i nadaje się do przemysłowego zastosowania. Oznacza to, że zgłoszenie wynalazku do urzędu patentowego musi nastąpić zanim informacja o tym rozwiązaniu technicznym dotrze do innych podmiotów. Przesłanka przemysłowego zastosowania jest spełniona, jeśli na podstawie wynalazku możliwe jest powtarzalne uzyskiwanie rezultatu w postaci np. wytwarzania określonego produktu.

ILE KOSZTUJE PATENT?
Na koszt uzyskania patentu składają się dwa główne elementy, jednym są opłaty urzędowe, a drugim wynagrodzenie za usługi rzecznika patentowego.
Ilość opłat urzędowych zależy od każdorazowego przypadku i potrzeb zgłaszającego wynalazek do ochrony, jednakże podstawowy koszt zgłoszenia wynalazku do ochrony to aktualnie 500 złotych (opłata zgłoszeniowa). Po uiszczeniu tej opłaty i uzyskaniu prawa, uprawniony do patentu musi uiszczać okresowe opłaty za kolejne lata ochrony. Ich wysokość jest różna dla poszczególnych okresów, koszt pierwszego okresu ochrony (1-3 rok ochrony) to np. 480 złotych, a opłata za 4 rok wynosi już 250 złotych. Pełna lista opłat dostępna jest na stronie Urzędu Patentowego RP: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/wynalazki-i-wzory-uzytkowe/wynalazki-i-wzory-uzytkowe-procedura-krajowa/oplaty-za-ochrone.

Opłata za usługi rzecznika patentowego obliczana jest w każdym wypadku indywidualnie. W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą kancelarią.

KOMU POTRZEBNY JEST PATENT?
Nasza kancelaria rekomenduje wszczęcie procedury zgłoszeniowej tym przedsiębiorcom, którzy swoją działalność opierają na innowacyjnych produktach i działają na wysoko konkurencyjnym rynku. W takiej sytuacji szczególnie istotne jest jak najszybsze zabezpieczenie swoich praw i uniemożliwienie innym producentom skopiowanie wynalazku.

CZYM JEST PATENT EUROPEJSKI?
Patent europejski jest prawem przyznawanym dla wynalazków, których ochrona może obejmować do 38 krajów Europy. Patentów europejskich udziela Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office – EPO). Zgłoszenie europejskiego patentu, podobnie jak zgłoszenie patentu polskiego, musi zawierać opis, zastrzeżenia patentowe, rysunki, skrót opisu oraz podanie o udzielenie patentu europejskiego. Konieczne jest przy tym złożenie podania w jednym z trzech języków urzędowych Urzędu – angielskim, niemieckim lub francuskim. Ilość i wysokość opłat urzędowych w przypadku patentu europejskiego zależy od ilości wyznaczonych przez zgłaszającego państw, w których ochrona ma być przyznana.

JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY RADCA PRAWNY I RZECZNIK PATENTOWY?
Nasza kancelaria świadczy następujące usługi w zakresie patentów:
• przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej;
• reprezentacja przez urzędami patentowymi;
• sporządzanie pozwów;
• sporządzanie raportów czystości patentowej;
• sporządzanie raportów zdolności patentowej;
• sporządzanie opinii prawnych;
• sporządzanie umów licencji;
• sporządzanie umów o przeniesienie praw;
• reprezentacja przed sądami;
• negocjowanie umów.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ