+48 (58) 716 71 68

USŁUGI

PRAWA AUTORSKIE

3

CZYM SĄ PRAWA AUTORSKIE?
Prawa autorskie to zbiorcza nazwa osobistych oraz majątkowych praw przysługujących względem utworu spełniającego cechy działalności twórczej o indywidualnym charakterze.
Prawa osobiste są nierozerwalnie związane z twórcą utworu, nie mogą być one przedmiotem umowy licencji ani przeniesienia praw. Natomiast prawa majątkowe mogą być swobodnie zbywane na rzecz innych podmiotów.
Prawa autorskie osobiste dotyczą więzi autora z utworem, dotyczą prawa do opatrywania utworu nazwiskiem twórcy, czy dokonywania zmian w utworze. Prawa majątkowe natomiast dotyczą wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ PRAWA AUTORSKIE?
Prawa autorskie osobiste przysługują twórcy lub jego spadkobiercom. Prawa autorskie majątkowe mogą przysługiwać twórcy lub pracodawcy w przypadku utworów pracowniczych.
Autorskie prawa majątkowe można przenieść również na inną osobę w drodze umowy licencji lub umowy przeniesienia praw.
W polskim prawie ochrona powstaje od momentu ustalenia utworu, nie jest wymagana w szczególności zgłoszenie prawa do jakiegokolwiek rejestru, czy zastrzeżenie prawa autorskiego na utworze. Ochrona nie wymaga podjęcia żadnych działań przez twórcę.

JAK CHRONIĆ PRAWA AUTORSKIE?
Ochrona praw autorskich wymaga od twórcy lub innego podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe, reagowania na korzystanie z utworu przez osoby trzecie, bez uprzedniej zgody uprawnionego. W sytuacji, gdy twórca lub inny uprawniony podmiot dostrzeże, że osoba której zgoda nie została udzielona w sposób komercyjny kopiuje lub imituje jego utwór, to właściwym byłoby wystosowanie wezwania do zaniechania naruszeń praw autorskich, a w razie braku reakcji wniesienie pozwu do sądu własności intelektualnej.
W przypadku spraw o ochronę praw autorskich istnieje obowiązek zastępstwa procesowego przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 złotych.

JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY RADCA PRAWNY I RZECZNIK PATENTOWY?
Radca prawny i rzecznik patentowy świadczy następujące usługi, dotyczące prawa autorskiego:
• sporządzenie opinii prawnej;
• sporządzenie umowy licencyjnej;
• sporządzenie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych;
• sporządzenie pozwu o ochronę praw autorskich;
• reprezentacja przed sądami;
• negocjowanie umów.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ