ZNAK TOWAROWY – REJESTRACJA I UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO

lut 15, 2022

Zarejestrowanie znaku towarowego na swoją rzecz i uzyskanie prawa ochronnego, to jeden z podstawowych etapów rozwijania własnej marki. Znak towarowy nie tylko pozwala przeciwdziałać kopiowaniu nazwy lub logo przez konkurentów rynkowych, ale podnosi również prestiż przedsiębiorcy i w efekcie, oferowanych przez niego towarów i usług. Warto również wspomnieć, że znak towarowy jest prawem majątkowym, który ma wymierną wartość i jest składnikiem majątkowym przedsiębiorstwa. Bardzo ważnym aspektem w tematyce znaków towarowych jest także fakt używania oraz sposób używania oznaczeń, na które przyznane zostały prawa ochronne.
Wskazówki na temat tego jak zarejestrować znak towarowy oraz jak go używać zgromadziliśmy w poniższym artykule.

JAK ZAREJESTROWAĆ ZNAK TOWAROWY?

Procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce odbywa się przed Urzędem Patentowym RP. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie podania i dostarczenie go w wersji papierowej lub elektronicznej. W przypadku wyboru wersji elektronicznej ulegają zmniejszeniu opłaty za zgłoszenie znaku. W podaniu o udzielenie prawa trzeba wskazać następujące informacje:
– dane zgłaszającego znak, w przypadku kilku zgłaszających konieczne jest przedłożenie regulaminu używania znaku;
– przedstawienie znaku, poprzez np. dołączenie pliku jpg. z grafiką reprezentującą znak;
– wykaz towarów i usług ujęty w klasach klasyfikacji nicejskiej;
– dane pełnomocnika, jeśli pełnomocnik został ustanowiony.
Po złożeniu wniosku, Urząd przystąpi do badania formalno-prawnego, w którym ustali czy opłaty zostały prawidłowo wniesione oraz czy wniosek nie zawiera braków. Po pozytywnym zakończeniu tego etapu, nastąpi badanie merytoryczne zgłoszenia, w którym Urząd będzie badał istnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego, jak np. opisowość oznaczenia czy brak zdolności odróżniającej dla towarów dla których został zgłoszony. Jeśli taka przeszkoda zostanie przez Urząd dostrzeżona, wydana zostanie wstępna odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Jeżeli zdaniem zgłaszającego wstępna odmowa jest niesłuszna, może on w odpowiedzi na to pismo przedstawić Urzędowi Patentowemu swoje stanowisko wraz z odpowiednią argumentacją. W wielu przypadkach to właśnie w tym miejscu konieczny staje się kontakt z rzecznikiem patentowym lub radcą prawnym i uzyskanie profesjonalnej usługi doradczej.

JAK DOBRAĆ WYKAZ TOWARÓW I USŁUG?

W kontekście używania znaku towarowego, warto zwrócić uwagę na to by prawidłowo formułować zakres towarów i usług, o których ochronę zabiegamy. Kluczową wskazówką jest, by zarejestrować znak tylko dla tych towarów i usług, dla których znak będzie w sposób rzeczywisty używany, tj. będzie np. znajdował się na etykietach tych produktów. W przypadku zbyt szerokiego wykazu, zgłaszający naraża się na zarzut nieużywania znaku, czy postępowanie o unieważnienie znaku, generujące koszty, które strona przegrywająca musi z reguły ponieść.

W celu prawidłowego sformułowania wykazu warto również korzystać z narzędzia TMclass, w którym za pomocą wyszukiwarki można odnaleźć interesujące zgłaszającego towary i usługi: http://tmclass.tmdn.org/ec2/.

CZY ISTNIEJE OBOWIĄZEK UŻYWANIA ZNAKU PO JEGO ZAREJESTROWANIU?

Obowiązku używania znaku co prawda nie ma, jednakże jeżeli znak nie będzie rzeczywiście używany w okresie 5 lat po jego zarejestrowaniu, a uprawniony nie będzie miał ważnych powodów nieużywania, to znak może zostać unieważniony. Istotne w tym kontekście jest to, że znak musi być używany w sposób rzeczywisty, co znaczy że nie jest wystarczające symboliczne w swoich rozmiarach, użycie znaku. Co więcej znak musi być używany zgodnie z jego funkcją, a więc dla oznaczania towarów i usług dla których został zarejestrowany. O używaniu znaku towarowego świadczą takie działania jak faktury dokumentujące sprzedaż towarów oznaczonych znakiem towarowym, wydruki z gazetek sklepów w których towar był dostępny, czy akcje marketingowe jak reklamy towaru w czasopismach lub telewizji.

CZY MOŻNA MIEĆ ZNAK TOWAROWY BEZ REJESTRACJI?

Znak towarowy to prawo bezwzględne, uzyskiwane w procedurze administracyjnej przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO lub WIPO. Nie jest zatem uzasadnione twierdzenie, że posiada się znak towarowy, jeżeli nie zgłosiło się wcześniej oznaczenia do ochrony i nie uzyskało na nie świadectwa ochronnego lub certyfikatu.

Jeżeli przedsiębiorca znaku nie zgłosił, ale używa jakiegoś słowa lub grafiki do wyróżniania swoich towarów i usług w obrocie, to posiada on wyłącznie potocznie nazywane logo lub markę, których ochrona również jest możliwa, ale już nie na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej.

Na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji możliwe jest zakazanie innemu przedsiębiorcy używania oznaczeń towarów i usług, które mogą wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru, a więc także co do pochodzenia od określonego przedsiębiorcy. Postępowanie takie jest jednak skomplikowane i nie daje pełnej gwarancji ochrony marki przedsiębiorcy. Dlatego właśnie zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się na zgłoszenie swojego logo (oznaczenia) w Urzędzie Patentowym i uzyskuje na nie świadectwa ochronne.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ