+48 (58) 716 71 68

USŁUGI

ZNAKI TOWAROWE

3

CZYM JEST ZNAK TOWAROWY?

Znak towarowy jest prawem wyłącznym, przyznawanym w Polsce przez Urząd Patentowy RP, na oznaczenie używane do identyfikowania towarów lub usług przedsiębiorcy. Urząd Patentowy rejestruje znaki towarowe w procedurze administracyjnej. Oznaczenie to może mieć niemalże dowolną formę. Może być słowem, grafiką, dźwiękiem, ruchem lub nagraniem wideo. Prawo do znaku towarowego przyznawane jest na 10 lat, z możliwością przedłużenia prawa na kolejne 10-letnie okresy ochrony. Istotne jest również, że znak jest przyznawany dla konkretnych towarów i usług objętych zgłoszeniem. Towary i usługi objęte zgłoszeniem muszą odpowiadać tym, dla których znak będzie rzeczywiście używany.

NA JAKIE OZNACZENIE MOŻNA UZYSKAĆ PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO?

Rejestracja oznaczenia w rejestrze i uzyskanie prawa do wyłącznego używania tego znaku obarczona jest wieloma wymogami co do oznaczenia, które ma uzyskać ochronę. Podstawowym wymogiem jest, by oznaczenie było możliwe do przedstawienia w rejestrze, a w szczególności aby w sposób techniczny było możliwe wprowadzenia oznaczenia do bazy danych tak, aby nie było wątpliwości co do zakresu ochrony znaku. Powyższa przesłanka jest powodem, dla którego nie jest możliwa obecnie rejestracja oznaczeń smakowych i zapachowych.

W ustawie prawo własności przemysłowej mowa także o takich znakach towarowych, którym ochrona nie może być przyznana z uwagi na bezwzględne przeszkody rejestracji. Przykładowe przyczyny odmowy, to:

• brak zdolności odróżniającej, dla towarów dla których oznaczenie zostało zgłoszone;
• opisowy charakter oznaczenia, poprzez np. nawiązanie do składu towaru, jego funkcji, czy jakości;
• zwyczajowy charakter oznaczenia, gdy składa się ono z wyrażeń które weszły do języka potocznego;
• zgłoszenie znaku w złej wierze;
• sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
• wykorzystanie w oznaczeniu symboli narodowych RP, znaku sił zbrojnych symbolu lub herbu innego Państwa;
• mylący charakter.

Warto również pamiętać, że po zgłoszeniu oznaczenia do ochrony, inne podmioty mogą złożyć sprzeciw, jeśli uważają że zgłoszony znak towarowy narusza ich prawa osobiste lub majątkowe albo jest identyczny lub podobny do przysługującego im znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. W takiej sytuacji utrzymanie znaku jest możliwe, ale powoduje konieczność przezwyciężenia sprzeciwu i wzięcia aktywnego udziału w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym, w tym między innymi do złożenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym przez Urząd terminie.

ILE KOSZTUJE ZNAK TOWAROWY?

Zarejestrowanie znaku towarowego w Polsce wymaga uiszczenia podstawowej opłaty zgłoszeniowej w wysokości 400 złotych (w przypadku zgłoszenia znaku w więcej niż 1 klasie klasyfikacji nicejskiej należy uiścić opłatę w wysokości 120 złotych za każdą kolejną klasę) oraz opłaty za pierwszy 10-letni okres ochrony, której wysokość zależy od ilości klas, dla których znak ma być chroniony (490 zł w przypadku zgłoszenia znaku w 1 klasie). Pełna lista opłat dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa-/oplaty-zgloszeniowe.

Wynagrodzenie dla rzecznika patentowego z tytułu zgłoszenia znaku jest ustalane indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą gdańską Kancelarią.

KTO POWINIEN ZAREJESTROWAĆ ZNAK TOWAROWY?

Znak towarowy jest podstawowym prawem, które powinni zastrzec na swoją rzecz przedsiębiorcy rozwijający własną markę. Złożenie wniosku i zarejestrowanie znaku towarowego rekomendujemy w szczególności tym podmiotom, które własne towarowy oferują pod oznaczeniem innym niż firma. Zarejestrowanie znaku i uzyskanie wyłącznego prawa ochronnego pozwala skutecznie i szybko przeciwdziałać działaniom nieuczciwych konkurentów rynkowych, którzy w celu zwiększenia swojego zysku, zaczęliby oferować własne towarowy pod cudzym logo. Takie działania mogą być też zwalczane na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale rejestracja znaku towarowego zdecydowanie przyspiesza cały proces i silniej zabezpiecza interesy uczciwych przedsiębiorców.

CZYM JEST UNIJNY I MIĘDZYNARODOWY ZNAK TOWAROWY?

W przypadku zarejestrowania znaku w Urzędzie Patentowym RP, ochrona znaku rozciąga się wyłącznie na obszarze Polski. Dlatego przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą za granicą powinni rozważyć zarejestrowanie także unijnego lub międzynarodowego znaku towarowego, który jest przyznawany odpowiednio przez EUIPO i WIPO.
W przypadku znaku unijnego nie jest konieczne wcześniejsze zarejestrowanie znaku oddzielnie w Polsce. Można od razu skorzystać z procedury unijnej i uzyskać prawo ochronne na znak towarowy dla całego terytorium Unii Europejskiej. W przypadku procedury międzynarodowej, administrowanej przez WIPO, konieczne jest uzyskanie wcześniejszego prawa, na podstawie którego dopiero zostanie wszczęta procedura rejestracji międzynarodowej. Takim wcześniejszym prawem może być zarówno zgłoszenie krajowe w UPRP, jak i unijne w EUIPO.

JAK SPRAWDZIĆ CZY ZNAK MOŻE BYĆ ZAREJESTROWANY?

Wielu przedsiębiorców w celu zminimalizowania ryzyka utraty środków z powodu otrzymania decyzji o odmowie udzielenia prawa na znak towarowy, przed zgłoszeniem znaku zasięga porady radcy prawnego lub rzecznika patentowego, którzy sporządzają tzw. raport czystości znaku. W raporcie znajdą się informacje na temat oznaczeń innych przedsiębiorców, które mogłyby stanowić podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz możliwe scenariusze postępowania spornego przed Urzędem Patentowym. Nasza kancelaria prawno-patentowa z Gdańska oferuje również opinie prawne w zakresie zdolności rejestrowej znaku, w którym zawierane są informacje na temat możliwych istniejących przeszkód uzyskania prawa, jak np. opisowy charakter lub sprzeczność z porządkiem publicznym.

JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY RADCA PRAWNY I RZECZNIK PATENTOWY?

Nasza kancelaria świadczy następujące usługi w zakresie znaków towarowych:
• przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej;
• reprezentacja przez urzędami patentowymi;
• sporządzanie odpowiedzi na sprzeciw;
• sporządzanie sprzeciwów;
• sporządzanie wniosków o unieważnienie znaku towarowego;
• sporządzanie wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego;
• sporządzanie pozwów;
• sporządzanie raportów czystości znaku;
• sporządzanie raportów zdolności rejestrowej;
• sporządzanie opinii prawnych;
• sporządzanie umów licencji;
• sporządzanie umów o przeniesieniu praw;
• reprezentacja przed sądami;
• negocjowanie umów.

W skrócie: Świadczymy usługi w zakresie rejestrowania znaków towarowych przede wszystkim dla przedsiębiorców z Gdańska, Gdyni i Sopotu (Trójmiasto) oraz okolic Kartuz, ale przy możliwości współpracy w 100% zdalnej zapraszamy klientów także z całej Polski. 

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ