+48 (58) 716 71 68

USŁUGI

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

3

CZYM SĄ CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?
Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli narusza lub zagraża interesom innego przedsiębiorcy. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza katalog przykładowych czynów, uważanych za sprzeczne z prawem, są nimi wprowadzanie odbiorców w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa lub jego towarów i usług, kopiowanie zewnętrznej postaci produktu, czy utrudnianie dostępu do rynku. Katalog czynów nieuczciwej konkurencji jest jednak otwarty, zatem każde zachowanie które spełnia przesłanki wskazane w tej ustawie może uzasadniać powództwo.

CZEGO MOŻNA DOCHODZIĆ W SPRAWACH NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?
Specyfika spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji pozwala na wystosowanie w stronę naruszającego przedsiębiorcy szerokiego wachlarza roszczeń. Możliwe jest w szczególności skierowanie żądania o:
• zaniechanie niedozwolonych działań;
• usunięcie skutków niedozwolonych działań;
• złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i formie;
• naprawienia wyrządzonej szkody;
• wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
• zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.

CZY TRZEBA MIEĆ PROFESJONALNEGO PEŁNOMOCNIKA PRZED SĄDEM?
W sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji istnieje obowiązek zastępstwa procesowego przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 złotych.

JAKIE USŁUGI ŚWIADCZY RADCA PRAWNY I RZECZNIK PATENTOWY?
Radca prawny i rzecznik patentowy świadczy następujące usługi, dotyczące zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji:
• sporządzenie wezwania do zaniechania naruszeń;
• sporządzenie pozwu;
• reprezentacja przed sądem;
• negocjowanie umów;
• sporządzenie opinii prawnej.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ