SKUTKI PROCESOWE BŁĘDNEGO AWIZOWANIA PRZEZ POCZTĘ

maj 7, 2022

WAŻNE ORZECZENIE NSA

W Portalu Orzeczeń NSA pojawiło się właśnie ciekawe orzeczenie związane z uchybieniem w awizowaniu przesyłki przez operatora pocztowego. Orzeczenie wydane zostało w sprawie, której przedmiotem było udzielenie prawa do znaku towarowego, ma jednak skutek dla wszystkich spraw, w których prowadzone jest postępowanie sądowoadministracyjne.

STAN FAKTYCZNY

W sprawie doszło do odmowy udzielenia przez Urząd Patentowy RP prawa ochronnego na znak towarowy. Od wskazanej decyzji wywiedziona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga ta została oddalona, a wyrok podjęty został przez skarżącego w ostatnim dniu drugiego awiza. Od dnia doręczenia rozpoczął bieg termin 7 dniowy na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Skarżący wniosek ten złożył w ostatnim dniu owego 7 dniowego terminu. Tu pojawił się jednak problem. Okazało się, że między pierwszym a drugim awizem poczta zrobiła dzień przerwy z 14 dni zrobiło się więc 15, zdaniem zaś WSA w Warszawie z upływem 14 dni nastąpił skutek tzw. fikcji doręczenia zatem  wniosek o uzasadnienie jest spóźniony złożony został bowiem dzień za późno. Skarżący złożył zażalenie na rozstrzygnięcie WSA w Warszawie i w sprawie wypowiedział się NSA.

ROZSTRZYGNIĘCIE NSA

NSA zgodził się ze Skarżącym i uchylił rozstrzygnięcie WSA w Warszawie. Jego zdaniem warunkiem zastosowania tzw.fikcji doręczenia jest prawidłowe awizowanie przesyłek, jeżeli doszło do uchybienia w tym zakresie, dla strony wiążący jest termin wynikający z pozostawionego awiza. 

Postanowienie NSA z 22.02.2022r., II GZ 29/22.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ