ZNAK TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ

lut 21, 2022

Uzyskanie prawa do unijnego znaku towarowego jest słusznym krokiem dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza granicami Polski. Warto pamiętać, że decydując się na zgłoszenie takiego znaku nie jest konieczne wcześniejsze uzyskanie prawa w Urzędzie Patentowym RP. Można od razu skorzystać z procedury unijnej. 

 JAK ZGŁOSIĆ ZNAK W UE?

Certyfikat na unijny znak towarowy przyznaje EUIPO, czyli European Union Intellectual Property Office, a w tłumaczeniu na język polski – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Podobnie jak w przypadku zgłoszenia znaku w Polsce, konieczne jest przygotowanie podania, pliku z oznaczeniem które ma podlegać ochronie (chyba że chcemy ochronić znak słowny) oraz wykazu towarów i usług zgodnych z klasyfikacją nicejską. Przed EUIPO strona może być reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika EUIPO, którym może być rzecznik patentowy lub radca prawny wpisany na listę urzędu unijnego. 

Od zgłoszenia należy uiścić opłatę za zgłoszenie oraz uzupełniać ewentualne braki zgłoszenia, które zostały wskazane przez Urząd w wezwaniach. W przypadku pozytywnego zakończenia badania formalno-prawnego, Urząd bada istnienie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego. Jednakże, nawet w przypadku wydania decyzji odmownej, możliwe jest złożenie odwołania od decyzji EUIPO i wykazanie przed Urzędem, że bezwzględne przyczyny odmowy jak opisowość lub brak zdolności odróżniającej, w przedmiotowej sprawie nie zachodzą.

NA JAKIM TERYTORIUM ZNAK UNIJNY JEST CHRONIONY?

Znak zarejestrowany w EUIPO przyznaje bezwzględne prawo do wyłącznego posługiwania się zarejestrowanym oznaczeniem na całym terytorium Unii Europejskiej w ciągu 10 lat od daty zgłoszenia znaku. W przypadku znaku unijnego, podobnie jak to jest w polskiej ustawie prawo własności przemysłowej, możliwe jest przedłużenie ochrony znaku o kolejne, dziesięcioletnie okresy ochrony. W tym celu uiszczane są co 10 lat opłaty. 

CZY MOŻNA KUPIĆ CUDZY ZNAK UNIJNY?

Znak towarowy unii europejskiej jest prawem majątkowym, którego możliwość zbycia nie została prawnie ograniczona. Możliwe jest zatem zawarcie umowy tzw. cesji znaku lub jego sprzedaży. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest także zawieranie umów licencji znaku. Wszystkie umowy, o których mowa powyżej, z uwagi na ich złożoną materię, powinny być sporządzone przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego, którzy zagwarantują że postanowienia w nich zawarte będą zgodne z prawem i skuteczne. 

Po zawarciu umowy licencji można umieścić o niej wzmiankę w rejestrze prowadzonym przez EUIPO, tak aby również pozostali uczestnicy rynku mieli świadomość uprawnienia licencjobiorcy. Zamieszczenie takiej informacji wymaga złożenia osobnego wniosku i uiszczenia opłaty. 

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży znaku, ujawnieniu w rejestrze podlegają także dane nowego właściciela unijnego znaku towarowego. 

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ