PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

kwi 19, 2023

Walka konkurencyjna między przedsiębiorcami powinna odbywać się na rynku. Gorzej jeśli przenosi się na salę sądową, bo zwykle oznacza to naruszenie praw lub interesów jednego z podmiotów. Jeszcze gorzej jednak jeśli jeden z przedsiębiorców pozywa drugiego czyniąc z tego formę zastraszenia, nękania czy szykan. W jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw doszło do takiej właśnie sytuacji. Przeciwko naszemu klientowi, zostało wytoczone powództwo, w którym zarzucano mu dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji – wprowadzanie do obrotu towarów mających być niewolniczymi kopiami produktów powoda. Problem w tym, że czynności te nie miały miejsca, o czym zdaniem naszego klienta, doskonale wiedział powód.

OCZYWIŚCIE BEZZASADNE POWÓDZTWO

Udało nam się uzyskać wyrok oddalający powództwo w sprawie, co więcej, wnioskowaliśmy o przeprosiny za wytoczenie powództwa. Taką możliwość daje art. 22 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  Zgodnie z nim: W razie wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa z tytułu nieuczciwej konkurencji, sąd, na wniosek pozwanego, może nakazać powodowi złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Sąd zgodził się z naszą argumentacją, wskazał, że nikt nigdy nie widział produktu, którego wprowadzanie do obrotu zarzucał powód. Słusznie zauważył też, że w sprawie było oczywiste, że powód miał inne powody do tego aby wytoczyć powództwo, ale tych sąd nie ustalał.

PRZEPROSINY ZA OCZYWIŚCIE BEZZASADNE POWÓDZTWO

Powód nie tylko więc przegrał sprawę i został zobowiązany do poniesienia kosztów, ale został zobowiązany do publikacji na swojej stronie internetowej przeprosin na rzecz naszego klienta. Wyrok nie jest prawomocny stanowi jednak przestrogę dla przedsiębiorców przed zbyt pochopnym wytaczaniem powództw bez względu na powody jakimi się kierują. 

Wyrok SO w Gdańsku z 14.04.2023r. sygn. akt XVII GW 63/22 (nieprawomocny).

Przełomowy wyrok – art. 22 UZNK

Udało nam się uzyskać przełomowy wyrok w zakresie rozumieniu przesłanki oczywiście bezzasadnego powództwa na gruncie art.22 uznk.

Niewolnicze naśladownictwo produktów

Naśladownictwo produktów to temat żywy i często występujący w praktyce. W ostatnim czasie wydany został ciekawy wyrok.

NEWAG – CELOWE PSUCIE PRODUKTU?

Czy NEWAG faktycznie psuł swoje produkty przez wprowadzenie zmodyfikowanego oprogramowania? Jaki czyn w obszarze IP może mu za to grozić?

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

WZÓR PRZEMYSŁOWY PRZEDSIĘBIORCY Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ

Jak przedsiębiorcy mogą chronić swoje produkty? Czy prawa autorskie do utworów to jedyna droga? Jak wykorzystać poprawnie wzory przemysłowe w swojej strategii?

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa jeszcze zanim pozew zostanie wniesiony do sądu? Jak szybko reagować na naruszenia praw własności intelektualnej? Jedną z dróg podpowiadamy w naszym najnowszym poście.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ