WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

lis 10, 2023

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami ze znakami towarowymi pochodzącymi od uprawnionego. W rzeczywistości unijnej wyczerpanie to związane z jedną ze swobód traktatowych – swobody przepływu towarów między krajami członkowskimi.

Kwestia wyczerpania prawa do znaku towarowego była przedmiotem jednego z niedawnych orzeczeń Sądu Najwyższego. W sprawie tej istniał pewien dualizm uprawnień płynących ze znaków towarowych. Powód – sprzedawca kosmetyków do samochodów posiadał lokalne, krajowe znaki towarowe. Natomiast faktyczny producent tych środków (sprzedawanych w kraju przez powoda) firma włoska, posiadała znaki krajowe włoskie oraz znaki międzynarodowe. Pozwany w sprawie nabył produkty ze znakami towarowymi pochodzące od firmy włoskiej na terenie m.in. Holandii i następnie sprzedawał te produkty w Polsce. Powód uznał, że naruszone zostało jego prawo do znaku towarowego oraz popełniony został czyn nieuczciwej konkurencji.

Z jego stanowiskiem nie zgodziły się najpierw Sąd Okręgowy, potem Apelacyjny i również Sąd Najwyższy. Zdaniem tego ostatniego, w okolicznościach sprawy doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego. Pozwany nabył produkt od uprawnionego do znaku (spółki włoskiej), miał więc prawo do jego dalszej odsprzedaży w EOG. Powód miał świadomość i akceptował fakt, że włoski producent sprzedaje towary z tożsamymi znakami towarowymi na innych rynkach europejskich, w związku z czym traktować to należy jako zgodę, która spowodowała wyczerpanie prawa do znaku towarowego na terytorium Polski w myśl art.155 ustawy prawo własności przemysłowej.

Sąd nie zgodził się również, że w sprawie doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Skoro bowiem nie stwierdzono naruszenia praw własności przemysłowej, Powód musiałby wykazać, że działanie Pozwanego było sprzeczne z ustawą lub zasadami współżycia społecznego

 Wydaje się, że o ile rozstrzygnięcie w zakresie braku stwierdzenia naruszenia praw do znaku towarowego jest słuszne, o tyle jego uzasadnienie nie jest do końca trafne. W okolicznościach sprawy doszło do istnienia dwóch zbliżonych co do zakresu zestawów znaków towarowych, krajowych oraz zagranicznych (włoskich, międzynarodowych) należących do różnych choć współpracujących podmiotów. Wyczerpanie praw do znaków towarowych nastąpiło w stosunku do sytuacji prawnej producenta włoskiego i wprowadzonych przez niego do obrotu towarów. W stosunku zaś do Powoda wystąpił brak przesłanki „bezprawności” z art.296 ust.2 ustawy prawo własności przemysłowej, skoro działania Pozwanego mieściły się w ramach porządku prawnego. Konkludentna zgoda, jaka niewątpliwie musiała istnieć po stronie Powoda nie była jednak zgodą o jakiej mowa w art.155 PWP, a zgodą na tolerowanie na rynku unijnym drugiego podmiotu posiadającego tożsame rejestracje znaków towarowych, a kwestia wyczerpania prawa do znaków włoskich i możliwość sprzedaży towaru na terenie RP przez pozwanego (w ramach wyczeprania EOG) była tylko konsekwencją powyższego.

WYROK SN, 22.02.2022, II CSKP 94/22

Przełomowy wyrok – art. 22 UZNK

Udało nam się uzyskać przełomowy wyrok w zakresie rozumieniu przesłanki oczywiście bezzasadnego powództwa na gruncie art.22 uznk.

Niewolnicze naśladownictwo produktów

Naśladownictwo produktów to temat żywy i często występujący w praktyce. W ostatnim czasie wydany został ciekawy wyrok.

NEWAG – CELOWE PSUCIE PRODUKTU?

Czy NEWAG faktycznie psuł swoje produkty przez wprowadzenie zmodyfikowanego oprogramowania? Jaki czyn w obszarze IP może mu za to grozić?

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ