ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

lut 1, 2023

Postępowania w sprawie własności intelektualnej potrafią trwać latami. Także sam proces przygotowania pozwu, zabezpieczenia wszystkich dowodów, ustalenia dokładniej wysokości szkody po stronie powoda, potrafi zająć wiele tygodni. W tym czasie podmiot, którego prawa są naruszane jest zmuszony tolerować istnienie kopiującego go, albo w inny sposób naruszającego jego prawa podmiotu. Utrzymanie takiego stanu może niekiedy prowadzić również do zwiększenia szkody po stronie powoda, czy utrudnienia późniejszego dochodzenia praw. Polskie prawo przewiduje jednak możliwość zatrzymania takiego naruszającego działania na pewien czas, jeszcze zanim zostanie wydany ostateczny wyrok stwierdzający naruszenie praw powoda. Instytucja ta nazywa się zabezpieczeniem roszczeń na czas trwania postępowania sądowego.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Powód jeszcze przed wniesieniem pozwu może złożyć w tym samym sądzie, w którym będzie składał pozew, wniosek o zabezpieczenie roszczenia i uregulowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania sądowego z właściwego pozwu.

W wniosku należy uprawdopodobnić roszczenie i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, a więc wskazać na to że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Cel postępowania będzie różny, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.

Wydając postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w sprawach własności intelektualnej, sąd może w szczególności nałożyć na drugą stronę zakaz wprowadzania określonych towarów do obrotu, używania określonego logo, nazwy, czy zakazanie prowadzenia określonej kampanii marketingowej. Obowiązki te powinny być jednak w ścisłym związku z zakresem stanem faktycznym sprawy i roszczeniami przysługującymi powodowi na podstawie przepisów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, czy prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Co istotne, zabezpieczenie roszczeń jest obwarowane terminami. Wnioskujący o udzielenie zabezpieczenia będzie musiał zachować wyznaczonego przez sąd terminu do wniesienia pozwu. Jeśli po wydaniu postanowienia przez sąd, wnioskujący nie złoży pozwu w terminie, zabezpieczenie upada i wszelkie zakazy przestają drugą stronę obowiązywać. Dodatkowo sąd powinien ustalić na jaki czas regulowane są prawa i obowiązki stron. Sąd może ustalić, że prawa i obowiązki stron z zabezpieczenia obowiązują przez okres roku lub przez cały czas trwania postępowania wywołanego pozwem.

ZALETY WNIOSKU O ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Niski koszt tego rodzaju postępowań jest jego jedną z największych zalet. Opłata sądowa od wniosku o zabezpieczenie roszczenia wynosi bowiem tylko 100 zł, podczas gdy w przypadku pozwu, opłata wyniesie już 300 zł od każdego roszczenia.

Kolejną zaletą jest szybkość tego rodzaju postępowań. Sąd po wpłynięciu wniosku nie bada całej sprawy, a jedynie ustala czy wnioskodawca ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia i czy uprawdopodobnił on roszczenie. Na tym etapie sąd nie dopuszcza dowodów z opinii biegłych, czy zeznań świadków. Postępowanie ogranicza się z reguły do badania poprawności i zasadności samego wniosku.

POSTĘPOWANIE W SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU

W jednym z niedawno opublikowanych orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku, XVII Wydziału Własności Intelektualnej, sygn. akt XVII GWz 11/22, uznano, że działalność pozwanego polegająca na oferowaniu kolekcjonerskich przedmiotów w niskich nakładach serii, ma szczególny charakter i uzasadnia ochronę roszczeń powoda. W efekcie Sąd w tej sprawie oddalił zażalenie pozwanego.

Postępowanie dotyczyło produkowania przez gdańską mennicę monet nawiązujących do serii powieści, opowiadań i gier komputerowych, do których autorskie prawa majątkowe posiada polska spółka znana z gier „Wiedźmin” i „Cyberpunk”. Zdaniem spółki pozwany z naruszeniem autorskich praw majątkowych spółki tworzył nie monety, a figurki przedstawiające postacie, krainy i znaki towarowe spółki.

Sąd Okręgowy w Gdańsku udzielił zabezpieczenia i zakazał pozwanemu zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, wystawiania i publikacji w Internecie figurek, numizmatów, wszelkich projektów, szkiców oraz grafik przedstawiających powyższe przedmioty z określonych przez sąd gier lub powieści, a także używania oznaczenia powoda. Obowiązki te zostały przez sąd ustanowione na cały czas trwania procesu wywołanego pozwem.

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

WZÓR PRZEMYSŁOWY PRZEDSIĘBIORCY Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ

Jak przedsiębiorcy mogą chronić swoje produkty? Czy prawa autorskie do utworów to jedyna droga? Jak wykorzystać poprawnie wzory przemysłowe w swojej strategii?

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

SPÓR O ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT

Czy InPost ma rację zakazując używania odmienionej formy słowa „paczkomat” podnosząc, że jest to ich znak towarowy? Jak wygląda aktualna strategia ochrony własności intelektualnej tego przedsiębiorstwa?

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ