ZNAK TOWAROWY – NIEZNACZNIE ZMIENIONA POSTAĆ

sp. 16, 2022

 Zarejestrowałeś już znak towarowy? To świetny pierwszy krok do zbudowania własnej marki. Teraz konieczne będzie używanie tego znaku towarowego, co jak pokazuje orzecznictwo bywa dla przedsiębiorców kłopotliwe. Z ostatniego wyroku w sprawie znaku towarowego MONTE dowiemy się jak używać znaku towarowego oraz jakich zmian można w znaku towarowym dokonywać, aby nie utracił on swojej funkcji. 

SPRAWA O ZNAK TOWAROWY MONTE – PODSTAWA PRAWNA 

Przyczyny wygaśnięcia prawa na znak towarowy wyrażone są w art. 169 p.w.p.

Jednak z nich to utrata przez zarejestrowany znak towarowy, w wyniku działań uprawnionego, znamion odróżniających. Taki znak towarowy dostarczać będzie informacji wyłącznie na temat przeznaczenia, czasu wytworzenia, ceny, składu, przydatności towaru. Jak również nieużywanie znaku dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Natomiast jak wskazuje art. 169 (4) pkt 1 p.w.p Przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku: 1) różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. To artykuł mający kluczowe znaczenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2022 r. (II GSK 380/19).

SPORNY ZNAK TOWAROWY MONTE

W 2017 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego „zott MONTE”. Wnioskodawca podnosił, iż sporny znak nie jest używany na terenie RP.

Zgodnie z art. 169 (6) p.w.p W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

Jak zaznacza Sąd, uprawniony wywiązał się ze swojego obowiązku.

Urząd Patentowy ustalił, iż, znak ten, zarejestrowany dla towarów klas 29 i 30, jest używany jedynie dla niektórych wyrobów z klasy 29, dlatego względem pozostałych towarów stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego znaku towarowego. Jak wynika z materiału dowodowego, wykorzystywany przez uprawnionego znak towarowy występuje postaci różniącej się od tego, któremu przyznano ochronę prawną.

Zarejestrowany znak towarowy „zott MONTE” ukazuje oznaczenie słowne oraz niebieski dzbanek w białe kropki na charakterystycznym, powstałym z białych i brązowych plam, tle. Produkty ze zmienionym znakiem nie posiadają na opakowaniu niebieskiego dzbanka, bowiem jest on zastąpiony innymi elementami- ukazującymi składniki towaru, np. czekoladą.

Urząd Patentowy, uzasadniając swą decyzje, wskazuje elementy odróżniające zarejestrowanego znaku towarowego, a także szczegółowo wyjaśnia, dlaczego uznał, że sporny znak towarowy jest używany w nieznacznie zmienionej postaci. „Dodawanie dodatkowych elementów do spornego znaku w postaci psa Monti, czy też składników towarów w postaci deserów mlecznych jak czekolada nie zmieniały zasadniczo ogólnego wrażenia znaku, jakim było tło w postaci charakterystycznych plam nazwy towaru Z. Monte, które były objęte ochroną spornego znaku towarowego (s. 11 decyzji).”

Najważniejszą kwestią w niniejszej sprawie jest ustalenie, czy używany znak towarowy, pomimo zmienionej postaci, nie zmieniają charakteru odróżniającego.

Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny, niebieski dzbanek w kropki nie jest elementem odróżniającym zarejestrowanego znaku towarowego, wskazuje on jedynie na składniki produktu. A więc ma charakter opisowy. Nie jest on również dominującą częścią przedstawionej na opakowaniu grafiki. Reasumując, brak niebieskiego dzbanka na spornym znaku towarowym nie skutkuje zmianą charakteru odróżniającego, bowiem nie taką rolę pełni w tej kompozycji. Jest on jedynie graficznym dodatkiem do elementów, które już taki charakter posiadają, jak białe i brązowe plamy oraz logotyp, co podkreśla w uzasadnieniu wyroku NSA.

My również przeprowadziliśmy research w tej sprawie. I dołączamy wzory opakowań, które na przestrzeni lat zostały wykorzystane do omawianych produktów.

Jak można zauważyć, logotyp na złożonym z białych i brązowych plam tle są elementami stałymi, które jasno informują konsumenta o pochodzeniu produktu, a więc pełnią one rolę odróżniającą w tym znaku. Dodatek czekolady, orzecha włoskiego lub dzbanka z mlekiem to elementy opisowe, które nie wypłyną na zdolność odróżniającą. Są to detale, które wskazują jedynie na skład towarów, z pewnością ich obecność nie będzie czynnikiem decydującym o zakupie przez przeciętnego- dobrze poinformowanego, uważnego i rozważnego konsumenta.

Podsumowując, uprawniony korzystał ze znaku różniącego się od znaku, na który udzielono mu prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru.

 

ZNAK TOWAROWY – UŻYWANIE W ZMIENIONEJ POSTACI

Rejestrując znak towarowy uprawniony nabywa wyłączne prawo do korzystania z niego oraz do jego ochrony. Znak towarowy rejestrowany jest do konkretnej klasy towarów i to względem nich może być używany. Wytwarzając towary uprawniony ma prawo do opatrzenia ich zarejestrowanym znakiem towarowym w nieznacznie zmienionej postaci. Dodanie lub usunięcie elementów opisowych nie wpłynie na odbiór produktów przez konsumenta. Nieznacznie zmieniony znak towarowy nadal podlegać będzie ochronie prawnej. Najważniejsze jest, by elementy, które są charakterystyczne dla danego znaku towarowego i pozwalają wskazać konsumentowi pochodzenie towaru pozostały niezmienne. Tak jak w opisywanej sprawie, dodanie albo usunięcie dzbanka z mlekiem, bądź czekolady nie wpływa na postrzeganie go przez konsumentów. Głównymi elementami zarejestrowanego znaku towarowego są słowne określenie „Monte” oraz tło z białymi i brązowymi plamami. To one winny znaleźć się na opakowaniach tych produktów oraz wpływają na decyzję konsumenta.

PUBLIKOWANIE GRAFIK NA FACEBOOKU

O marketingu na Facebooku, grafikach i prawach autorskich piszemy w naszym najnowszym poście. Wyjaśniamy kto może odpowiadać za profil firmy i za co.

Znak towarowy a „spółka cicha”

O spółce cichej, ochronie znaku towarowego i rozwadze podczas prowadzenia biznesu w formie tej spółki piszemy w naszym najnowszym poście.

LISTOPADOWE WZORY PRZEMYSŁOWE I TROLLE PATENTOWE

O trollach patentowych słyszy się coraz więcej. Szczególnie warto, aby świadomi tego zjawiska byli przedsiębiorcy i twórcy designu produktów.

KOGNICJA URZĘDU PATENTOWEGO – PRZENIESIENIE PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO

O trollach patentowych słyszy się coraz więcej. Szczególnie warto, aby świadomi tego zjawiska byli przedsiębiorcy i twórcy designu produktów.

PODOBIEŃSTWO FONETYCZNE OZNACZEŃ

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

SPRZECIW I UNIEWAŻNIENIE – NA ILE TO BYŁO SKUTECZNE DLA ZNAKU TOWAROWEGO SHOPIFY?

Sprzeciw i unieważnienie znaku towarowego to ważne środki prawne, z których warto korzystać. Konieczne jest jednak najpierw ustalenie, czy nasz znak ma realne szanse na powodzenie w sprawie przed Urzędem Patentowym lub EUIPO.

POTRZEBA REGULACJI OCHRONY NIEZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

W gazecie prawnej ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Wojciecha Gierszewskiego o ochronie niezarejestrowanego znaku towarowego.

KONFERENCJA PRAWA AUTORSKIEGO IM. PROF. E.TRAPLE

Rzecznik patentowy i radca prawny Wojciech Gierszewski wziął udział w konferencji o prawie autorskim im. prof. E. Traple.

INFLUENCER MARKETING, CZYLI NOWE REKOMENDACJE PREZESA UOKiK #OZNACZAMREKLAMY

Czy influencer musi oznaczać treści reklamowe? Z naszego postu dowiesz się więcej o rekomendacji Prezesa UOKiK dotyczącej publikowania postów reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych.

PRAWO AUTORSKIE PRZECIWKO USŁUGODAWCOM PORTALI INTERNETOWYCH

Z naszego postu dowiesz się co grozi na naruszenie praw autorskich administratorom portalu mającego na celu dzielenie się między użytkownikami plikami.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ