ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

lip 12, 2022

Sprawy własności intelektualnej wymagają od stron szybkiej reakcji na działania podmiotów naruszających ich prawa oraz sprawnego odpierania zarzutów naruszenia cudzych praw. Prowadzenie sporu przed sądem, mimo statystycznej szybkości postępowania (średni czas trwania postępowań w sprawach własności intelektualnej w I kwartale 2022 r. wyniósł 3,2 miesiąca) może uniemożliwić przedsiębiorcy prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwanie dochodu. Dlatego istotnym jest podejmowanie szybkich i skutecznych działań, zarówno gdy inna osoba kopiuje nasze rozwiązania, jak i gdy nam takie działanie jest zarzucane.

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Jeżeli konkurent używa Twojego znaku towarowego, wzoru przemysłowego, czy innego przedmiotu praw własności intelektualnej bez Twojej zgody (np. bez umowy licencyjnej), to zasadne  byłoby wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń na czas prowadzenia głównego postępowania sądowego. Dzięki temu już podczas (a nawet przed) sporu przed sądem Twój konkurent nie może dalej naruszać Twoich praw. Istotne jest, że wniosek taki składa osoba, która ma interes prawny w zabezpieczeniu, a więc może to być zarówno sam uprawniony do znaku towarowego, jak i jego licencjobiorca.

Sam wniosek o zabezpieczenie roszczenia musi zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Po uwzględnieniu przez Sąd wniosku stronie wyznaczany jest termin na złożenie głównego powództwa, termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni. Jeżeli strona nie wniesie pozwu w sprawie ochrony jej prawa własności intelektualnej w tym terminie, to zabezpieczenie upada, a więc przestaje obowiązywać.

PISMO ZAPOROWE – OBRONA PRZED OCZEKIWANYM WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE

W obecnym stanie prawnym sądy rozpatrując wnioski o zabezpieczenie roszczeń nie oczekują na stanowisko drugiej strony. Wydają postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub oddaleniu wniosku bez wzywania strony, na którą mają być nałożone ograniczenia funkcjonowania na rynku (np. zakaz używania znaku towarowego). Taka sytuacja jest z jednej strony niesprawiedliwa dla przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości wypowiedzenia się w sprawie i są narażeni przez to na straty, z drugiej strony jest bardzo dobrym sposobem realnego zabezpieczenia praw tych przedsiębiorców, których prawa są naruszane.

W praktyce, żeby uchronić klienta przed niesłusznym wnioskiem o zabezpieczenie, radcowie prawni i rzecznicy patentowi zajmujący się sprawami własności intelektualnej, składają tzw. pisma zaporowe lub listy ochronne. Są to pisma, których złożenie co prawda nie przewiduje treść kodeksu postępowania cywilnego, ale część przedstawicieli sądownictwa uznaje zasadność ich składania.

Pismo takie składa się wtedy, gdy pomiędzy stronami prowadzony jest spór jeszcze na etapie przedsądowym, np. wymieniane są wezwania do zaniechania naruszeń. Jeżeli w wyniku takiego sporu przedsiębiorca uzna, że spór nie został rozwiązany i obawia się on, że przeciwnik złoży do sądu wniosek, którym pozbawi go możliwości wprowadzania określonych produktów do obrotu, czy posługiwania się logo, to może on złożyć takie prewencyjne pismo, w którym przedstawi swoje stanowisko w sprawie.

Obecnie postuluje się za wprowadzeniem tego rodzaju czynności procesowej do kodeksu postępowania cywilnego. Z całą pewnością uregulowanie zasad wnoszenia takich pism i procedury ich rozpatrywania pozwoli na skuteczną obronę przed nieuczciwymi konkurentami.

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

WZÓR PRZEMYSŁOWY PRZEDSIĘBIORCY Z BRANŻY ODZIEŻOWEJ

Jak przedsiębiorcy mogą chronić swoje produkty? Czy prawa autorskie do utworów to jedyna droga? Jak wykorzystać poprawnie wzory przemysłowe w swojej strategii?

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

SPÓR O ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT

Czy InPost ma rację zakazując używania odmienionej formy słowa „paczkomat” podnosząc, że jest to ich znak towarowy? Jak wygląda aktualna strategia ochrony własności intelektualnej tego przedsiębiorstwa?

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ