KOGNICJA URZĘDU PATENTOWEGO – PRZENIESIENIE PRAW DO ZNAKU TOWAROWEGO

gru 1, 2022

Większość zmian dotyczących praw własności przemysłowych wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy RP wymaga złożenia wniosku oraz przedstawiania stosownych dokumentów, które uzasadniają dokonanie wpisu. Najczęściej będzie to przeniesienie prawa do znaku towarowego, patentu czy też udzielenie licencji wyłącznej lub niewyłącznej.

Zgodnie z art. 229 PWP Urząd Patentowy ma ograniczoną kognicję i możliwości badania przedkładanych dokumentów. Kompetencja urzędu zgodnie z ust.2 wskazanego artykułu jest zbadanie czy nie została naruszona ustawa oraz czy odpowiadają co do formy obowiązującym przepisom. W praktyce może jednak powstać problem, co ma zrobić Urząd Patentowy jeśli treść umowy jest niejasna? Nie wskazuje np. numeru prawa ochronnego, które ma być przeniesione, albo zawiera sprzeczne z prawem postanowienia np. udziela licencji wyłącznej i niewyłącznej jednocześnie.  Akceptacja takiej umowy przez Urząd doprowadziłaby np. do wpisu w rejestrze zmiany niezgodnej z prawem.

Kwestia ta była przedmiotem badania w jednej ze spraw zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. W sprawie tej zakwestionowana została praktyka Urzędu, który dokonał właśnie merytorycznej oceny umowy  z uwagi na jej niejasną treść. NSA uchylił wyrok WSA, który praktykę tę uznał za prawidłową, wskazał, powołując się na wcześniejsze orzecznictwo, że zakresem kognicji Urzędu Patentowego nie jest objęta merytoryczna ocena złożonych dokumentów.

Urząd Patentowy nie jest bowiem organem kontrolującym prawidłowość jakichkolwiek regulacji cywilnoprawnych łączących strony zainteresowane danym wpisem w rejestrze. Te bowiem badane byłyby ewentualnie w postępowaniu cywilnym zgodnie z dyspozycją art. 284 PWP. Organ nie jest więc kompetentny, aby w toku postępowania o dokonanie zmian w rejestrze samodzielnie dokonać analizy tej kwestii i powinien tę ocenę pozostawić sądom powszechnym.

Choć powyższy pogląd wydać się może kontrowersyjny, na jego podstawie można bowiem dokonać wpisu do rejestru „nieważnej” licencji przy braku możliwości sprzeciwu ze strony Urzędu Patentowego. Wydaje się jednak, że jest to konieczne ze względu na wyraźny podział kompetencji między organy administracji publicznej a sądy powszechne. W przypadku zaś, gdyby faktycznie doszło do dokonania wpisu na podstawie umowy zawierające wadliwe postanowienia lub po prostu nieważnej, w ramach postępowania cywilnego istnieje możliwość uzyskania zabezpieczenia poprzez np. dokonanie wpisu w rejestrze o toczącym się postępowaniu lub zakazaniu realizowania prawa np. z licencji.

Wyrok NSA z 8.11.2022 r., II GSK 1005/19, LEX nr 3430487

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

SPÓR O ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT

Czy InPost ma rację zakazując używania odmienionej formy słowa „paczkomat” podnosząc, że jest to ich znak towarowy? Jak wygląda aktualna strategia ochrony własności intelektualnej tego przedsiębiorstwa?

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa jeszcze zanim pozew zostanie wniesiony do sądu? Jak szybko reagować na naruszenia praw własności intelektualnej? Jedną z dróg podpowiadamy w naszym najnowszym poście.

UŻYWANIE CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Kiedy można, a kiedy nie można używać cudzego znaku towarowego? Na jakie problemy należy zwrócić uwagę? Piszemy o tym w najnowszym poście!

Znak towarowy a „spółka cicha”

O spółce cichej, ochronie znaku towarowego i rozwadze podczas prowadzenia biznesu w formie tej spółki piszemy w naszym najnowszym poście.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ