ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY

cze 22, 2022

Szczególną kategorią znaków towarowych, skierowanych do instytucji certyfikujących towary innych przedsiębiorców, są znaki towarowe gwarancyjne. Pomiędzy znakami towarowymi gwarancyjnymi a znakami towarowymi indywidualnymi (zwykłymi), zachodzą istotne różnice zarówno co do podmiotu, który prawo może uzyskać, zakresu udzielanego prawa, jak i funkcji pełnionej przez znak w obrocie.

CZYM JEST ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY

Znakiem towarowym gwarancyjnym może być każde oznaczenie, które posiada zdolność odróżniającą i jest możliwe do przedstawienia w rejestrze. Jednakże, funkcją tego znaku nie jest odróżnianie towarów i usług jako pochodzących od określonego przedsiębiorcy, a odróżnianie towarów certyfikowanych od towarów niecertyfikowanych.

Znak towarowy gwarancyjny informuje odbiorców, że towar określony oznaczony znakiem towarowym gwarancyjnym posiada pewne właściwości co do sposobu wykonania, materiału, czy jakości. Może on także służyć za wskazówkę pochodzenia geograficznego towaru.

Zatem znak towarowy gwarancyjny służy zapewnieniu odbiorcy, że nabywany przez niego towar posiada jakąś cechę – jest zrobiony z określonego gatunku wełny, jest ekologiczny, biodegradowalny itp. Cecha ta jest stała, należy ją określić w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku, gdyż między innymi pod kątem tej cechy znak podlega badaniu w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.

KTO MOŻE UZYSKAĆ PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO

Katalog podmiotów, które mogą uzyskać takie prawo nie jest ograniczony. Prawo może uzyskać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Jednakże, specyficzne w przypadku tego znaku towarowego jest to, że podmiot ten nie może prowadzić działalności gospodarczej dla towarów i usług, które są objęte certyfikacją.

Przykładowo, jeśli znak towarowy gwarancyjny został zgłoszony dla towarów z klasy 3 (kosmetyki), to Zgłaszający nie może sam kosmetyków produkować, importować ani sprzedawać. Zakresem jego działalności może być w tym przypadku tylko analizowanie składu kosmetyków i przyznawanie sprzedawcom lub producentom tych kosmetyków prawa do używania towarowego znaku gwarancyjnego na swoich produktach.

Zatem podmiot, który chce zarejestrować w Urzędzie Patentowym prawo do znaku towarowego gwarancyjnego będzie decydował o tym, czy sprzedawcy lub producenci określonych zgłoszeniem towarów lub usług mogą używać znaku towarowego gwarancyjnego na swoich produktach.

WYMOGI FORMALNE ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO

Oprócz wymogów typowych dla zgłoszenia znaku towarowego, czyli podania danych Zgłaszającego, wykazu towarów i usług, ewentualnie wskazanie pełnomocnika w postaci radcy prawnego lub rzecznika patentowego, zgłoszenie znaku towarowego gwarancyjnego wymaga spełnienia dodatkowych wymogów formalnych.

Dodatkowym wymogiem jest dołączenie do zgłoszenia regulaminu używania znaku, w którym Zgłaszający wskaże sposób udzielenia prawa do używania znaku innym przedsiębiorcom, sposób nadzoru używania przez nich tego prawa oraz procedurę pozbawiania prawa do używania znaku tych przedsiębiorców, którzy używają znaku niezgodne z postanowieniami regulaminu.

W regulaminie Zgłaszający znak towarowy gwarancyjny powinien wyjaśnić jaką cechę towaru gwarantuje jego znak towarowy.

BADANIE ZNAKU POD KĄTEM BEZWZGLĘDNYCH I WZGLĘDNYCH PODSTAW ODMOWY

Podobnie jak w przypadku znaków towarowych indywidualnych, znak towarowy gwarancyjny jest badany pod kątem bezwzględnych i względnych podstaw odmowy udzielenia prawa (art. 1291 pwp i 1321 pwp). W szczególności zatem znak nie może być zgłoszony w złej wierze, mieć opisowy charakter, składać się wyłącznie z słów które weszły do języka potocznego, czy być sprzecznym z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Wobec zgłoszenia znaku towarowego gwarancyjnego możliwe jest także zgłoszenie sprzeciwu na podstawie wcześniejszego prawa do znaku towarowego, czy innego prawa osobistego lub majątkowego.

Jednakże, badanie tych przesłanek następuje odpowiednio, czyli z uwzględnieniem szczególnej specyfiki znaku towarowego gwarancyjnego, jego funkcji i treści regulaminu używania.

POTRZEBA REGULACJI OCHRONY NIEZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

W gazecie prawnej ukazał się najnowszy artykuł autorstwa Wojciecha Gierszewskiego o ochronie niezarejestrowanego znaku towarowego.

PRAWO AUTORSKIE PRZECIWKO USŁUGODAWCOM PORTALI INTERNETOWYCH

Z naszego postu dowiesz się co grozi na naruszenie praw autorskich administratorom portalu mającego na celu dzielenie się między użytkownikami plikami.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – DOFINANSOWANIA RÓWNIEŻ NA ZNAKI TOWAROWE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się nowy plan rozwojowy, przewidujący dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury. Dofinansowanie, o którym piszemy poniżej obejmuje...

ZNAK TOWAROWY – NIEZNACZNIE ZMIENIONA POSTAĆ

W nowym poście piszemy o tym jakie zmiany w znaku towarowym można uznać za drobne, co będzie istotne jeśli Twój konkurent zarzuci Ci nieużywanie znaku towarowego.

CHRONOLOGIA DZIAŁAŃ W REJESTRACJI WZORU WSPÓLNOTOWEGO TOREBKI – CZYLI NAJPIERW ZAREJESTRUJ, POTEM REKLAMUJ

Trzeba przyznać, że branża modowa jest jedną z trudniejszych i podatniejszych na skomplikowane procesy uzyskiwania, egzekwowania i utrzymywania praw własności intelektualnej. Ma to przełożenie zarówno na postępowania w celu uzyskiwania praw z rejestracji wzorów...

KONFERENCJA „MODERN CHALLENGES OF IP LAW”

W dniach 2-3 września br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja ku pamięci zmarłego niedawno prof. Wiliama Cornisha uznanego specjalisty z zakresu prawa własności intelektualnej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Modern challenges of IP law”. W jej...

OPISOWOŚĆ A PRAWNA OCHRONA OZNACZEŃ

Znakiem towarowym nazywamy takie oznaczenie, które umożliwia odbiorcy odróżnienie towarów, bądź usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Może mieć ono dowolną formę - zawierać wyraz, rysunek, literę, cyfrę, kolor, stanowić schemat...

ARTYKUŁ NA TEMAT OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OPAKOWANIA

W lipcowym numerze opakowania ukazał się artykuł radcy prawnego i rzecznika patentowego dr Wojciecha Gierszewskiego na temat sposobów ochrony praw własności intelektualnej producentów opakowań.  W artykule zostal przedstawiony wachlarz możliwości ochrony praw dla...

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Sprawy własności intelektualnej wymagają od stron szybkiej reakcji na działania podmiotów naruszających ich prawa oraz sprawnego odpierania zarzutów naruszenia cudzych praw. Prowadzenie sporu przed sądem, mimo statystycznej szybkości postępowania (średni czas trwania...

NOWA PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA O OPISOWOŚCI ZNAKU TOWAROWEGO

W księgarni Profiinfo pojawiła się już najnowsza publikacja radcy prawnego i rzecznika patentowego Wojciecha Gierszewskiego. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po zagadnieniu opisowości oznaczenia, czyli jednej z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na...

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ