ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY

cze 22, 2022

Szczególną kategorią znaków towarowych, skierowanych do instytucji certyfikujących towary innych przedsiębiorców, są znaki towarowe gwarancyjne. Pomiędzy znakami towarowymi gwarancyjnymi a znakami towarowymi indywidualnymi (zwykłymi), zachodzą istotne różnice zarówno co do podmiotu, który prawo może uzyskać, zakresu udzielanego prawa, jak i funkcji pełnionej przez znak w obrocie.

CZYM JEST ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY

Znakiem towarowym gwarancyjnym może być każde oznaczenie, które posiada zdolność odróżniającą i jest możliwe do przedstawienia w rejestrze. Jednakże, funkcją tego znaku nie jest odróżnianie towarów i usług jako pochodzących od określonego przedsiębiorcy, a odróżnianie towarów certyfikowanych od towarów niecertyfikowanych.

Znak towarowy gwarancyjny informuje odbiorców, że towar określony oznaczony znakiem towarowym gwarancyjnym posiada pewne właściwości co do sposobu wykonania, materiału, czy jakości. Może on także służyć za wskazówkę pochodzenia geograficznego towaru.

Zatem znak towarowy gwarancyjny służy zapewnieniu odbiorcy, że nabywany przez niego towar posiada jakąś cechę – jest zrobiony z określonego gatunku wełny, jest ekologiczny, biodegradowalny itp. Cecha ta jest stała, należy ją określić w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku, gdyż między innymi pod kątem tej cechy znak podlega badaniu w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.

KTO MOŻE UZYSKAĆ PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO

Katalog podmiotów, które mogą uzyskać takie prawo nie jest ograniczony. Prawo może uzyskać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Jednakże, specyficzne w przypadku tego znaku towarowego jest to, że podmiot ten nie może prowadzić działalności gospodarczej dla towarów i usług, które są objęte certyfikacją.

Przykładowo, jeśli znak towarowy gwarancyjny został zgłoszony dla towarów z klasy 3 (kosmetyki), to Zgłaszający nie może sam kosmetyków produkować, importować ani sprzedawać. Zakresem jego działalności może być w tym przypadku tylko analizowanie składu kosmetyków i przyznawanie sprzedawcom lub producentom tych kosmetyków prawa do używania towarowego znaku gwarancyjnego na swoich produktach.

Zatem podmiot, który chce zarejestrować w Urzędzie Patentowym prawo do znaku towarowego gwarancyjnego będzie decydował o tym, czy sprzedawcy lub producenci określonych zgłoszeniem towarów lub usług mogą używać znaku towarowego gwarancyjnego na swoich produktach.

WYMOGI FORMALNE ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO

Oprócz wymogów typowych dla zgłoszenia znaku towarowego, czyli podania danych Zgłaszającego, wykazu towarów i usług, ewentualnie wskazanie pełnomocnika w postaci radcy prawnego lub rzecznika patentowego, zgłoszenie znaku towarowego gwarancyjnego wymaga spełnienia dodatkowych wymogów formalnych.

Dodatkowym wymogiem jest dołączenie do zgłoszenia regulaminu używania znaku, w którym Zgłaszający wskaże sposób udzielenia prawa do używania znaku innym przedsiębiorcom, sposób nadzoru używania przez nich tego prawa oraz procedurę pozbawiania prawa do używania znaku tych przedsiębiorców, którzy używają znaku niezgodne z postanowieniami regulaminu.

W regulaminie Zgłaszający znak towarowy gwarancyjny powinien wyjaśnić jaką cechę towaru gwarantuje jego znak towarowy.

BADANIE ZNAKU POD KĄTEM BEZWZGLĘDNYCH I WZGLĘDNYCH PODSTAW ODMOWY

Podobnie jak w przypadku znaków towarowych indywidualnych, znak towarowy gwarancyjny jest badany pod kątem bezwzględnych i względnych podstaw odmowy udzielenia prawa (art. 1291 pwp i 1321 pwp). W szczególności zatem znak nie może być zgłoszony w złej wierze, mieć opisowy charakter, składać się wyłącznie z słów które weszły do języka potocznego, czy być sprzecznym z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Wobec zgłoszenia znaku towarowego gwarancyjnego możliwe jest także zgłoszenie sprzeciwu na podstawie wcześniejszego prawa do znaku towarowego, czy innego prawa osobistego lub majątkowego.

Jednakże, badanie tych przesłanek następuje odpowiednio, czyli z uwzględnieniem szczególnej specyfiki znaku towarowego gwarancyjnego, jego funkcji i treści regulaminu używania.

WYCZERPANIE PRAWA CZY BRAK BEZPRAWNOŚCI?

Wyczerpanie prawa do znaku towarowego to jedno z ważniejszych ograniczeń prawa do znaku towarowego, które umożliwia dalszy obrót towarami…

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

POZYCJONOWANIE ZA POMOCĄ CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Czy możesz użyć czyjegoś znaku do kampanii marketingowej? Co z pozycjonowaniem własnej strony internetowej za pomocą czyjegoś znaku lub sloganu? Na ile legalne są takie strategie marketingowe?

ZAMKNIĘCIE BROWARU W LEŻAJSKU – JAKI TO MA WPŁYW NA ZNAK TOWAROWY?

Co się dzieje, gdy uprawniony do znaku towarowego zmienia siedzibę? Czy może to wpłynąć na przysługujące mu prawa do znaków towarowych? Jakie skutki ma zamknięcie browaru w Leżajsku?

O NAZEWNICTWIE NASZEJ PROFESJI – RZECZNIK CZY RADCA OD ZNAKÓW TOWAROWYCH?

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Czy radca i rzecznik to synonimy? W jakich rolach możemy występować piszemy w najnowszym poście.

JAK UDOWODNIĆ W SĄDZIE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

W jaki sposób udowodnić swoje prawo do znaku towarowego? Czyli pierwsza z trudności podczas egzekwowania zarejestrowanych praw własności przemysłowej.

SPÓR O ZNAK TOWAROWY PACZKOMAT

Czy InPost ma rację zakazując używania odmienionej formy słowa „paczkomat” podnosząc, że jest to ich znak towarowy? Jak wygląda aktualna strategia ochrony własności intelektualnej tego przedsiębiorstwa?

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa jeszcze zanim pozew zostanie wniesiony do sądu? Jak szybko reagować na naruszenia praw własności intelektualnej? Jedną z dróg podpowiadamy w naszym najnowszym poście.

UŻYWANIE CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Kiedy można, a kiedy nie można używać cudzego znaku towarowego? Na jakie problemy należy zwrócić uwagę? Piszemy o tym w najnowszym poście!

Znak towarowy a „spółka cicha”

O spółce cichej, ochronie znaku towarowego i rozwadze podczas prowadzenia biznesu w formie tej spółki piszemy w naszym najnowszym poście.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ