ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY

cze 22, 2022

Szczególną kategorią znaków towarowych, skierowanych do instytucji certyfikujących towary innych przedsiębiorców, są znaki towarowe gwarancyjne. Pomiędzy znakami towarowymi gwarancyjnymi a znakami towarowymi indywidualnymi (zwykłymi), zachodzą istotne różnice zarówno co do podmiotu, który prawo może uzyskać, zakresu udzielanego prawa, jak i funkcji pełnionej przez znak w obrocie.

CZYM JEST ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY

Znakiem towarowym gwarancyjnym może być każde oznaczenie, które posiada zdolność odróżniającą i jest możliwe do przedstawienia w rejestrze. Jednakże, funkcją tego znaku nie jest odróżnianie towarów i usług jako pochodzących od określonego przedsiębiorcy, a odróżnianie towarów certyfikowanych od towarów niecertyfikowanych.

Znak towarowy gwarancyjny informuje odbiorców, że towar określony oznaczony znakiem towarowym gwarancyjnym posiada pewne właściwości co do sposobu wykonania, materiału, czy jakości. Może on także służyć za wskazówkę pochodzenia geograficznego towaru.

Zatem znak towarowy gwarancyjny służy zapewnieniu odbiorcy, że nabywany przez niego towar posiada jakąś cechę – jest zrobiony z określonego gatunku wełny, jest ekologiczny, biodegradowalny itp. Cecha ta jest stała, należy ją określić w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku, gdyż między innymi pod kątem tej cechy znak podlega badaniu w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.

KTO MOŻE UZYSKAĆ PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO

Katalog podmiotów, które mogą uzyskać takie prawo nie jest ograniczony. Prawo może uzyskać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Jednakże, specyficzne w przypadku tego znaku towarowego jest to, że podmiot ten nie może prowadzić działalności gospodarczej dla towarów i usług, które są objęte certyfikacją.

Przykładowo, jeśli znak towarowy gwarancyjny został zgłoszony dla towarów z klasy 3 (kosmetyki), to Zgłaszający nie może sam kosmetyków produkować, importować ani sprzedawać. Zakresem jego działalności może być w tym przypadku tylko analizowanie składu kosmetyków i przyznawanie sprzedawcom lub producentom tych kosmetyków prawa do używania towarowego znaku gwarancyjnego na swoich produktach.

Zatem podmiot, który chce zarejestrować w Urzędzie Patentowym prawo do znaku towarowego gwarancyjnego będzie decydował o tym, czy sprzedawcy lub producenci określonych zgłoszeniem towarów lub usług mogą używać znaku towarowego gwarancyjnego na swoich produktach.

WYMOGI FORMALNE ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO

Oprócz wymogów typowych dla zgłoszenia znaku towarowego, czyli podania danych Zgłaszającego, wykazu towarów i usług, ewentualnie wskazanie pełnomocnika w postaci radcy prawnego lub rzecznika patentowego, zgłoszenie znaku towarowego gwarancyjnego wymaga spełnienia dodatkowych wymogów formalnych.

Dodatkowym wymogiem jest dołączenie do zgłoszenia regulaminu używania znaku, w którym Zgłaszający wskaże sposób udzielenia prawa do używania znaku innym przedsiębiorcom, sposób nadzoru używania przez nich tego prawa oraz procedurę pozbawiania prawa do używania znaku tych przedsiębiorców, którzy używają znaku niezgodne z postanowieniami regulaminu.

W regulaminie Zgłaszający znak towarowy gwarancyjny powinien wyjaśnić jaką cechę towaru gwarantuje jego znak towarowy.

BADANIE ZNAKU POD KĄTEM BEZWZGLĘDNYCH I WZGLĘDNYCH PODSTAW ODMOWY

Podobnie jak w przypadku znaków towarowych indywidualnych, znak towarowy gwarancyjny jest badany pod kątem bezwzględnych i względnych podstaw odmowy udzielenia prawa (art. 1291 pwp i 1321 pwp). W szczególności zatem znak nie może być zgłoszony w złej wierze, mieć opisowy charakter, składać się wyłącznie z słów które weszły do języka potocznego, czy być sprzecznym z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Wobec zgłoszenia znaku towarowego gwarancyjnego możliwe jest także zgłoszenie sprzeciwu na podstawie wcześniejszego prawa do znaku towarowego, czy innego prawa osobistego lub majątkowego.

Jednakże, badanie tych przesłanek następuje odpowiednio, czyli z uwzględnieniem szczególnej specyfiki znaku towarowego gwarancyjnego, jego funkcji i treści regulaminu używania.

ARTYKUŁ NA TEMAT OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OPAKOWANIA

W lipcowym numerze opakowania ukazał się artykuł radcy prawnego i rzecznika patentowego dr Wojciecha Gierszewskiego na temat sposobów ochrony praw własności intelektualnej producentów opakowań.  W artykule zostal przedstawiony wachlarz możliwości ochrony praw dla...

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ W SPRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Sprawy własności intelektualnej wymagają od stron szybkiej reakcji na działania podmiotów naruszających ich prawa oraz sprawnego odpierania zarzutów naruszenia cudzych praw. Prowadzenie sporu przed sądem, mimo statystycznej szybkości postępowania (średni czas trwania...

NOWA PUBLIKACJA KSIĄŻKOWA O OPISOWOŚCI ZNAKU TOWAROWEGO

W księgarni Profiinfo pojawiła się już najnowsza publikacja radcy prawnego i rzecznika patentowego Wojciecha Gierszewskiego. Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po zagadnieniu opisowości oznaczenia, czyli jednej z podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego na...

WZGLĘDNE PRZESZKODY REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO

W postępowaniu w sprawie wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (czyli potocznie – rejestrację znaku towarowego) Urząd Patentowy samodzielnie bada tylko istnienie bezwzględnych przesłanek odmowy (m.in. opisowość, zła wiara zgłaszającego). Pozostałe,...

CO MOŻESZ ZROBIĆ GDY KONKURENT UŻYWA TWOJEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność pod wybraną przez siebie nazwą lub logo w celu zaistnienia w świadomości ich klientów i stworzenia określonego wizerunku własnej marki. Dlatego niezmiernie istotne jest, by przedsiębiorcy reagowali na wszelkie aktywności ich...

SKUTKI PROCESOWE BŁĘDNEGO AWIZOWANIA PRZEZ POCZTĘ

WAŻNE ORZECZENIE NSA W Portalu Orzeczeń NSA pojawiło się właśnie ciekawe orzeczenie związane z uchybieniem w awizowaniu przesyłki przez operatora pocztowego. Orzeczenie wydane zostało w sprawie, której przedmiotem było udzielenie prawa do znaku towarowego, ma jednak...

NAJNOWSZE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Z GDAŃSKA

Przedsiębiorcy, którzy samodzielnie projektują oferowane przez siebie produkty znakomicie wiedzą, że kluczem do sukcesu jest to, aby być pierwszym na rynku z innowacyjnym towarem. Oprócz pierwszeństwa na rynku istotne jest również zagwarantowanie sobie wyłączności do...

Czy znaki towarowe w Rosji są rzeczywiście zagrożone?

Czy znaki towarowe przedsiębiorców z Pańśtw zachodnich są zagrożone w obliczu działań Rosji? Zapraszamy do lektury artykułu zamieszonego na portalu trojmiasto.pl, w których dr Wojciech Gierszewski, przekazuje swoje przemyślenia na ten temat.   Artykuł dostępny jest...

„Oczywistość” niespełnienia przesłanek ochrony wzoru przemysłowego – nowy artykuł w Monitorze Prawniczym

W najnowszym, kwietniowym numerze Monitora Prawniczego ukazała się najnowsza publikacja dr Wojciecha Gierszewskiego. Artykuł zatytułowany "Oczywistość" niespełnienia przesłanek ochrony jako przyczyna odmowy rejestracji wzoru przemysłowego" skupia się na ocenie zakresu...

Produkt z STAROPOLSKIM znakiem towarowym też musi być staropolski

Producenci produktów spożywczych chętnie na etykietach swoich produktów posługują się oznaczeniami słownymi i słowno-graficznymi nawiązującymi do tradycji kulinarnej, wiejskości, swojskości, czy domowej kuchni naszych babć i mam. Często więc rejestrują tego rodzaju...

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ