KTO MOŻE DECYDOWAĆ O LOSIE EGZEMPLARZA UTWORU

maj 26, 2022

Na kanwie powstałego ostatnio sporu w sprawie przeniesienia utworów w postaci instalacji „Bramy” prof. Grzegorza Klamana, rodzi się pytanie o zakres uprawnień właściciela egzemplarza utworu, uprawnień zarządcy utworu w kontekście autorskich paw osobistych twórcy.

PRZEDMIOT SPORU O „BRAMY”

„Bramy” prof. Klamana są symbolem początku nowej ery w polskim porządku politycznym i społecznym, a stworzone zostały w celu upamiętnienia Porozumień Sierpniowych. Związek Bram z miejscem, w którym je pierwotnie umieszczono wydaje się być nierozerwalnie połączony. Tereny Stoczni Gdańskiej wraz z Europejskim Centrum Solidarności, którego budowa i kolorystyka niewątpliwie nawiązuje stylistycznie do wyglądu Bram artysty, były kluczowym elementem koncepcji twórcy.

Instalacja umiejscowiona jest w tym samym miejscu od ponad 15 lat, na terenie należącym do dewelopera Euro Styl, samą instalacją administruje jednak Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Artysta twierdzi, że deweloper bez jego zgody przeniósł instalację ok. 250 metrów dalej. Docelowo „Bramy” mają być częścią „Drogi do Wolności”, projektu realizowanego przez miasto Gdańsk, który ma łączyć przestrzeń rekreacyjną z jednoczesnym upamiętnieniem wydarzeń historycznych dotyczących miasta Gdańska.

Powyższy stan faktyczny jest oczywiście jedynie inspiracją dla naszych teoretycznych rozważań na temat uprawnień i obowiązków stron. Bez wiedzy na temat całości stosunków prawnych stron, niemożliwe jest dokonanie oceny zgodności ich działań z prawem. Sytuacja jest jednak niezmiernie interesująca i na pewno jej rozwój będzie monitorowany przez naszą kancelarię.

O „Bramach” możecie przeczytać więcej pod poniższymi linkami:

https://gaps.gda.pl/obiekt/brama-ii/

https://gaps.gda.pl/obiekt/brama-i/

PRAWA WŁAŚCICIELA EGZEMPLARZA UTWORU

Kluczowym punktem odniesienia dla ustalenia zakresu praw właściciela egzemplarza utworu, jest to że poprzez samo nabycie egzemplarza utworu, nabywca nie staje się podmiotem autorskich praw majątkowych. Oczywiście, chyba że strony w umowie w sposób wyraźny postanowiły inaczej.

Oznacza to, że nabywca egzemplarza utworu nie może korzystać z tych praw, które co do zasady przysługują twórcy, jak np. prawa do zwielokrotniania utworu i czerpania z niego korzyści.

Na podstawie umowy sprzedaży egzemplarza utworu zatem, nabywca nie staje się podmiotem praw autorskich, a jedynie właścicielem rzeczy, co wskazywałoby że zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego, może on „w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.”.

Dochodzi zatem do kolizji bezwzględnych praw, które w dalszym ciągu przysługują twórcy utworu i aktualnemu właścicielowi jego egzemplarza. Efektem tego jest istotne ograniczenie uprawnień właścicielskich na rzecz donioślejszych prawnie uprawnień prawno-autorskich, w szczególności tych uprawnień, które mają charakter osobisty i chronią szczególną więź twórcy z utworem.

Tym samym uznaje się w szczególności, że właściciel egzemplarza utworu nie może czerpać korzyści z rzeczy, dokonać w niej zmian, przetworzyć ją, czy zniszczyć.

NIENARUSZALNOŚĆ TREŚCI I FORMY UTWORU ORAZ JEGO RZETELNEGO WYKORZYSTANIA

Prawa autorskie osobiste chronią więź twórcy z utworem, a ich katalog wskazany w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest jedynie przykładowy. Chronią one więź twórcy z konkretnym dziełem, a nie z ogółem jego twórczości artystycznej. Choć nie podlegają zrzeczeniu czy zbyciu, to już sposób ich wykonywania może być przedmiotem umów zawieranych z osobami trzecimi. Umowy te jednak mogą być badane pod kątem zgodności z zasadami współżycia społecznego.

Prawo nienaruszalności treści i formy utworu oznacza, że nie można czynić zmian w utworze bez zgody jego twórcy. W orzecznictwie wskazuje się jednakże, że nie każda zmiana w utworze będzie naruszała więź twórcy z utworem. To właśnie przez pryzmat emocjonalnej więzi twórcy z utworem należy wyróżnić te elementy utworu, które są dla niej istotne i te, które na tę więź w ogóle nie wpływają.

Są jednak okoliczności, które wymagają indywidualnego podejścia z uwagi na formę utworu. Tak w przypadku rzeźby należy zwrócić uwagę na to, że związek utworu z jej materialnym nośnikiem jest zbyt ścisły, aby można było odnaleźć takie elementy utworu, których zmiana nie naruszy jego integralności i w efekcie, więzi z twórcą.

Rzetelne wykorzystanie utworu dotyczy okoliczności, w jakich utwór jest rozpowszechniany. Niewątpliwie to uprawnienie twórcy chroni go przed takim korzystaniem z utworu, który naruszałby jego renomę, czy obniżało wartość. W szczególności nie można utworu wykorzystywać w celach politycznych, czy społecznych, które stałyby w kontrze do wartości wyrażanych przez utwór i intencji jego twórcy.

W przedmiotowej sprawie należałoby ustalić, czy miejsce publicznego udostępnienia „Bram” jest elementem samego utworu. Czy też lokalizacja dzieła stanowi wyłącznie element sposobu jego wykorzystania.

OCHRONA AUTORSKICH PRAW OSOBISTYCH

W przypadku naruszenia autorskich praw osobistych twórcy, możliwe jest sądowe dochodzenie zaniechania naruszających działań, usunięcia ich skutków oraz zapłaty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 Szerzej o rodzajach praw twórców pisaliśmy tutaj: https://bgpatent.pl/prawa-autorskie-osobiste-a-prawa-autorskie-majatkowe/

 

REJESTRACJA ZNAKU NIE MOŻE BYĆ ODWETEM NA BYŁYM PRACOWNIKU

Wiele spraw z zakresu własności intelektualnej czy szerzej nieuczciwej konkurencji bierze początek w działaniach podejmowanych przez byłych pracowników danego podmiotu. Zwykle pracownik

PRZEPROSINY ZA WYTOCZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNEGO POWÓDZTWA

Czy Powód ma zawsze rację? Czy w każdym pozwie jest jakaś słuszna racja? Okazuje się, że bywają pozwy, które są wnoszone z wyjątkowo personalnych pobudek i mają na celu jedynie szykanę konkurenta.

NIEUDZIELENIE RABATU A CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI?

Czy jeśli przedsiębiorca nie udziela mi rabatu takiego samego jak innemu kontrahentowi, to narusza tym moje prawa? Czy takie działanie może być rozumiane w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji?

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PRZED WNIESIENIEM POZWU O OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W jaki sposób zabezpieczyć swoje prawa jeszcze zanim pozew zostanie wniesiony do sądu? Jak szybko reagować na naruszenia praw własności intelektualnej? Jedną z dróg podpowiadamy w naszym najnowszym poście.

UŻYWANIE CUDZEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Kiedy można, a kiedy nie można używać cudzego znaku towarowego? Na jakie problemy należy zwrócić uwagę? Piszemy o tym w najnowszym poście!

PUBLIKOWANIE GRAFIK NA FACEBOOKU

O marketingu na Facebooku, grafikach i prawach autorskich piszemy w naszym najnowszym poście. Wyjaśniamy kto może odpowiadać za profil firmy i za co.

KONFERENCJA PRAWA AUTORSKIEGO IM. PROF. E.TRAPLE

Rzecznik patentowy i radca prawny Wojciech Gierszewski wziął udział w konferencji o prawie autorskim im. prof. E. Traple.

PRAWO AUTORSKIE PRZECIWKO USŁUGODAWCOM PORTALI INTERNETOWYCH

Z naszego postu dowiesz się co grozi na naruszenie praw autorskich administratorom portalu mającego na celu dzielenie się między użytkownikami plikami.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – DOFINANSOWANIA RÓWNIEŻ NA ZNAKI TOWAROWE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się nowy plan rozwojowy, przewidujący dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury. Dofinansowanie, o którym piszemy poniżej obejmuje...

ZNAK TOWAROWY – NIEZNACZNIE ZMIENIONA POSTAĆ

W nowym poście piszemy o tym jakie zmiany w znaku towarowym można uznać za drobne, co będzie istotne jeśli Twój konkurent zarzuci Ci nieużywanie znaku towarowego.

ZADZWOŃ

+48 (58) 716 71 68

NAPISZ